GDPR

Personuppgiftspolicy.

2018-05-25 träder ett nytt EU-gemensamt regelverk GDPR i kraft och ersätter PUL Personuppgiftslagen. GDPR gäller i samtliga EUs medlemsländer samt mellan länder som har affärer inom eller med ett EU land. Det innebär kortfattat att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa används och får användas.

Ekerö Bilskadecenter AB är Personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt för var tid gällande förordning/lagstiftning.

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss,(som namn, adress, betalningsuppgifter, ärendehistorik, telefonnummer, kundnummer, organisationsnummer, registreringsnummer på fordon, e-post etc) när du exempelvis bokar in bilen, beställer reservdelar eller annat. Vi behöver dina uppgifter för att bland annat kunna hantera din bokning/beställning, hantera ärenden/frågor och betalningar. Vi kan komma att uppdatera uppgifter från andra offentliga register, som exempelvis Transportstyrelsen eller andra källor/sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med bl a våra leverantörer som hjälper oss att tillhandahålla olika varor och tjänster. Då har vi rutiner och personuppgiftsbiträdesavtal för att skydda dina personuppgifter. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan utan ditt samtycke såvida det inte krävs i samband med beställd tjänst eller produkt samt om Ekerö Bilskadecenter AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom.

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES.

Vi sparar dina personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och kan komma att användas i informations och marknadsföringssyfte samt för statistik.

Personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandling eller tas bort snarast efter av dig begärd radering. Uppgifterna kan behöva sparas även därefter, för bokföringsändamål enligt gällande lagstiftning (för närvarande upp till 7 år). Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess

Rättigheter

Personuppgifter sparas och lagras när rättslig grund som exempelvis berättigat intresse och rättslig förbindelse föreligger.

Gallring av lagrade personuppgifter sker kontinuerligt när ändamålet med behandlingen har upphört eller snarast efter av dig begärd radering.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlats av Ekerö Bilskadecenter AB. Du kan även begära rättelse. Du har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter och rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt mot behandling för marknadsföring.

Upptäcker du att dina personuppgifter ändrats eller av andra anledningar inte stämmer har du rätt att begära justering av uppgifterna. Du har också rätt att få dina uppgifter, som är lämnad enligt ditt samtycke raderade. Gäller under förutsättning att uppgifterna inte krävs för rättslig grund eller avtalsförfarande.

Begäran av ändringar, rättelser eller radering av dina personuppgifter ska göras skriftligt och undertecknad av er med en kopia av giltig id-handling. Såvida inte begäran görs personligen till Ekerö Bilskadecenter ABs personal.

Skriftlig begäran skickas till:

Ekerö Bilskadecenter AB

Hammarkvarnsv 9

17975 Skå

Om du anser att behandlingen av personuppgifter anseende dig strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.